Çərşənbə, 2024-05-29, 1:08 PM

Salam Qonaq | RSS
Sayt menu
Bölmələr
Məzəli şəkillər [20]
Təbiət qəribəlikləri [5]
Karikaturalar [4]
Avtomobil [8]
Lətifələr [37]
Hazır SMS [0]
Mobil [6]
Idman [3]
Video [2]
Kitablar [3]
Satiralar [7]
Mif və rəvayətlər [6]
Reklamlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana səhifə» 2008 » Mart » 19 » Beş yüz put...
Beş yüz put...
4:47 AM
БЕШ ЙЦЗ ПУТ ЭЮРЯР ДЯ...
 

Молла Нясряддинин балаъа бир якин йери вар имиш. О, щяр ил бу йердя

буьда якяр, ялли-алтмыш пут мящсул эютцрцб, кцлфятини доландырармыш.

Теймур Лянэ щакимиййят башына кечяндян сонра верэиляр биря-беш артыр.

Кяндхудалар истядиклярини еляйиб, ъамаатын башына ойун ачырлар.

Нювбя Моллайа да эялиб чатыр, кяндхуда тутур йахасындан ки:

– Сянин бу ил беш йцз пут тахылын олуб. Эяряк о щагг-щесабдан да

верэи верясян.

– Ъаным, валлащ, мяним вур-тут ялли пут тахылым олуб...

Кяндхуда дедийиндян ял чякмир. Ахырда Молла ялаъсыз галыб шящяря,

Теймурун йанына шикайятя эедир.

Теймур Молланын шикайятиня гулаг асандан сонра гышгырыр ки:

– Утанмырсан, бу бир аршын саггал иля йалан данышырсан?

Молла щеч бир сюз демяйиб галхыр, гапыйа тяряф йюнялир ки, чыхыб

эетсин, Теймур сорушур:

– Ня олду? Щарайа эетдин?

Молла дейир:

– Кяндхудада эцнащ йох имиш, гиблейи-алям! Падшащ мяним бир

тутам саггалымы бир аршын эюряндя онун кяндхудасы да ялли пут тахылымы

беш йцз пут эюряр дя...
 

Молла Нясряддин Lətifələri

Bölmə: Lətifələr | Baxıldı: 1082 | Müəllif: admin | Reytinq: 0.0/0 |
Ümumi şərhlər: 0
Only registered users can add comments.
[ Register | Log in ]
Qeydiyyat
Təqvim
«  Mart 2008  »
B.B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Axtar
 
Dost saytlar

 

Sayğaclar
 
 
 
 
Copyright "AyTur" Group © 2024