Çərşənbə, 2024-05-29, 12:10 PM

Salam Qonaq | RSS
Sayt menu
Bölmələr
Məzəli şəkillər [20]
Təbiət qəribəlikləri [5]
Karikaturalar [4]
Avtomobil [8]
Lətifələr [37]
Hazır SMS [0]
Mobil [6]
Idman [3]
Video [2]
Kitablar [3]
Satiralar [7]
Mif və rəvayətlər [6]
Reklamlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana səhifə» 2008 » Mart » 19 » Encir nübarı
Encir nübarı
4:48 AM
ЯНЪИР НЦБАРЫ
 

Молланын щяйятиндя бир янъир аьаъы вар имиш. Эцнлярин бириндя аьаъ

чох эюзял бар верир. Молла фикирляшир ки, янъирдян падшаща нцбар апарсын.

Сящяр тездян галхыр, янъирдян бир габ дяриб, камал-сялигя иля падшаща

апарыр.

Фяррашлар Молланы ичярийя бурахмырлар. Янъири юзляри алыб апарырлар.

Молла сарайын гапысында яйляшиб эюзлямякдя олсун, бу тяряфдян дя

бир дястя фярраш бир нечя дустаг эятирир. Гапыда дустаглары тящвил веряндя

эюрцр ки, бири яскикдир. Демя, фяррашларын кащаллыьындан йолда дустагларын

бири якилибмиш. Цзляриня сюз эялмясин дейя фяррашлар гапыда

отурмуш Молланы да тутуб дустаг адына тящвил верирляр. Йазыг Молла ня

гядяр гышгырыр, йалварырса бир шей чыхмыр. Кишини дюй-сындыр апарыб гатырлар

зиндана. Янъирин мцкафаты зиндан олур.

Эцнляр кечир, щяфтяляр доланыр, айлар баша чатыр. Молла галыр

зинданда. Эцнлярин бириндя, неъя олурса, Теймур Лянэ зиндана эялир.

Молланын ня цчцн тутулмуш олдуьуну сорушур. Молла ящвалаты данышыр.

Теймур ямр еляйир ки, Молланы азад елясинляр. Сонра сорушур:

– Сянин янъирин дя мяним чох хошума эялмишди. Де эюрцм мяндян

ня истяйирсян?

Молла дейир:

– Гиблейи-алям мян о янъир цчцн сиздян о гядяр эюрмцшям

ки,даща башга мцкафат истямяйя цзцм эялмир. Хащиш еляйирям, ямр

еляйясиниз мяня биръя дяня ити балта версинляр.

Теймур сорушур:

– Балтаны ня еляйирсян?

Молла дейир:

– Щеч зад. Ялимдян биръя бу эялир ки, о янъир аьаъыны дибиндян кясим.

 

Молла Нясряддин Lətifələri

Bölmə: Lətifələr | Baxıldı: 1381 | Müəllif: admin | Reytinq: 0.0/0 |
Ümumi şərhlər: 0
Only registered users can add comments.
[ Register | Log in ]
Qeydiyyat
Təqvim
«  Mart 2008  »
B.B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Axtar
 
Dost saytlar

 

Sayğaclar
 
 
 
 
Copyright "AyTur" Group © 2024