Çərşənbə, 2024-05-29, 12:25 PM

Salam Qonaq | RSS
Sayt menu
Bölmələr
Məzəli şəkillər [20]
Təbiət qəribəlikləri [5]
Karikaturalar [4]
Avtomobil [8]
Lətifələr [37]
Hazır SMS [0]
Mobil [6]
Idman [3]
Video [2]
Kitablar [3]
Satiralar [7]
Mif və rəvayətlər [6]
Reklamlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana səhifə» 2008 » Mart » 19 » Dişisi de gelir
Dişisi de gelir
4:50 AM
ДИШИСИ ДЯ ЭЯЛИР
 

Теймур Лянэ ордусунда олан филляри бяслямяк цчцн щяр ил онлары

кяндляр арасында бюлярди. Бу филляр кяндлярдя якин-тикин гоймайыб, щамысыны

вейл-виран елярдиляр. Эцнлярин бириндя бунлардан бирини дя Молланын

йашадыьы кяндя эюндярирляр. Фил бир нечя эцнцн ичярисиндя кянди ялдяндилдян

салыр. Ахырда кяндин варлылары йыьылыб мяслящят-мяшвярят еляйирляр

ки, эедиб Теймур Лянэя йалварыб йапышсынлар, бялкя бу бяланы онларын

башындан ряф елийя. Ким эетсин, ким эетсин?.. Щеч кяс ъясарят елямир.

Молла Нясряддиня йалварырлар ки:

– Эяряк бу иши сян елийясян.

Молла эетмяк истямирся дя, ял чякмирляр. Ахыр чох эютцр-гойдан

сонра беля разылашырлар ки, бир йердя эетсинляр. Бяли, щамысы бир йердя дцзялирляр

йола. Эялщаэял, эялщаэял эялиб чатырлар шящяря. Бир чох йалварйапышдан

сонра бунлары бурахырлар сарайа. Молла эюрцр ки, Теймурун

йанында бир нечя башга адам да вар. Динмяз-сюйлямяз бир тяряфдя отуруб

нювбя эюзляйир.

Теймур Лянэ башлайыр адамларын шикайятляриня бахмаьа. Эюрцрляр ки,

Теймур Лянэ юзцня зярярли сюз данышан шикайятчилярин щамысынын зиндана

салынмасыны ямр едир. Молла иля эялянляр иши беля эюрцб, бир-бир дуруб

якилирляр. Молла бир дя айылыр ки, ичяридя тяк галыб. О да йавашъа дуруб

якилмяк истяйяндя Теймур сяслянир:

– А киши, щара эедирсян, ня сюзцн вар иди?

Молла ону тяк гойуб гачан варлыларын далынъа бахыб Теймура дейир:

– Гиблейи-алям саь олсун, биз сянин кяндли нюкярляриндяник. Сянин

сайяндя доланыб щямишя сяня дуа еляйирик. Бу ил сян юз эюзял, ганаъаглы вя рящимли филляриндян бирини бизим кяндя гонаг эюндярибсян.

Щягигятян, фил чох йахшы тярбийя эюрцб. Лап сащиби кими ганаъаглы бир

щейвандыр. Еля бизим якин-бичин ишляримизя дя чох хейри дяйир. Чох разыйыг.

Анъаг йазыг кянддя тякдир дейя, чох фикир чякир. Эеъяляр сящяря

гядяр йатмыр. Ъамаат мяни эюндяриб сяндян хащиш еляйим ки, яэяр

мцмкцн олса, бир фил дя эюндярясян ки, она гулаг йолдашы ола, бялкя

дарыхмайа.

Молланын сюзляри Теймурун хошуна эялир, ямр еляйир ки, кяндя бир

дяня дя диши фил эюндярсинляр. Молла Теймурун йанындан чыхан кими,

ону ичяридя тяк гойуб гачан "достлары" йыьылырлар башына ки:

– Молла ня олду? Бир иш эюря билдин, йа йох?

Молла бир яйри-яйри онлара бахыб дейир:

– Эюрмцшям, юзц дя чох йекя иш эюрмцшям. Дар айагда адама сизин

кими арха дуран "достлар" цчцн юзцнц лап юлцмя вермяк дя аздыр.

Эюзцнцз айдын олсун, сабащ филин дишиси дя эялир.

Молла Нясряддин Lətifələri

Bölmə: Lətifələr | Baxıldı: 1039 | Müəllif: admin | Reytinq: 0.0/0 |
Ümumi şərhlər: 0
Only registered users can add comments.
[ Register | Log in ]
Qeydiyyat
Təqvim
«  Mart 2008  »
B.B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Axtar
 
Dost saytlar

 

Sayğaclar
 
 
 
 
Copyright "AyTur" Group © 2024